Adsiz-tasarim-4-1200x675.jpg

Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi (Clear Aligner), yüksek teknolojide üretilen ve kişiye özel hazırlanan bir dizi şeffaf plaklardan oluşmuş bir yöntemidir. Bu tedavi sayesinde ortodontik tedavi gördüğünüz farkedilmez ve sosyal hayatınızda hiçbir kısıtlama olmadan, özgürce gülerek çapraşık dişleriniz düzeltilmiş olur.

Gelişen teknoloji sayesinde şeffaf plaklarla ortodontik tedavi ile artık orta ve zor vakalarda yeterli sonuç elde edilebilmektedir.

Şeffaf plaklarla ortodontik tedavinin genellikle yetişkin hastalarda tercih edildiği biliniyorsa da, artık gençlerde ve karma dişlenme dönemindeki çocuklarda da kullanılmaktadır.

Şeffaf plaklarla ortodontik tedavideki süre ve başarı, konvansiyonel ortodontik tedavilerden  farklı değildir.

Şeffaf plaklarla ortodontik tedaviye uygun bir vaka olduğunuz diş hekimi tarafından onaylandığında ağız içi/dışı fotoğraflarınız, alt/üst çene ölçüleriniz ya da ağız içi dijital taramalarınız, radyografik kayıtlarınız ilgili şeffak plak firmasına gönderilmektedir. Veriler doğrultusunda dijital tedavi planınız oluşturur. Bu dijital planlamaya uygun olarak bir seri şeffaf plak el değmeden, tamamıyla size özel hazırlanır, paketlenir ve size gönderilir. Her bir plak 15 gün boyunca takılır ve sonrasında diğer plağa geçilir. Plaklar sırayla takılır ve son plağa kadar tedavi devam eder.SERENİTY DENTAL CLİNİCS

KİŞİSEL VERİ ve ÖZEL KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

1.GİRİŞ

1.1 Amaç

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”),“Serenity Dental Clinics”    (“Kurum”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kurum;Kurum çalışanları, çalışan adayları, hastalar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Kurum tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 1.2 Kapsam

Kurum çalışanları, çalışan adayları, hastalar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan : “Serenity Dental Clinics ”    Kurumu personeli.

Hasta   : “Serenity Dental Clinics ”   den sağlık, tıbbi tedavi hizmeti alan kişi.

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı : Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Kurumun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

ÜNVANI GÖREVİ
Veri Yöneticisi Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Veri Yöneticisi Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden ve Kurum kararı ile iptal edilmesinde ve saklanmasından sorumludur.
Veri Güvenliği Sorumlusu Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.
Diğer Birimler Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden  ve iç yönerge ile tanımlanan görevlerden sorumludur

3.KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Kurum tarafından aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kağıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

4.SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kurum tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, hastalar, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Kurumumuz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 Sayılı Kanun,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 4721 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6563 Sayılı Kanun
 • Özel Sağlık Sigortaları yönetmeliği ve ilgili mevzuat
 • Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat
 • Deontoloji Tüzüğü,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigorta mevzuatı
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Kurum, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • Sağlık hizmetinin ifası
 • Faturalandırma işlemleri
 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
 • Kurumsal iletişimi sağlamak.
 • Kurum güvenliğini ve denetimini,
 • Veri güvenliğini sağlamak,
 • Kurum iç mekan fiziki güvenliği sağlamak,
 • Personel eğitimi,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
 • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.
 • Sosyal Medya hesaplarında bilgilendirme amaçlı
 • Sms, elektronik ileti gönderebilmek, sağlık hizmetleri dahilinde soru ve şikayetlere cevap verebilme
 • Mali müşavirlik, hukuki müşavirlik hizmeti alımı
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; ilgili kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunması ve bu talebin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Kurum tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Kurum tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

5.1 Teknik Tedbirler

Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Sızma (Penetrasyon) testleri ile Kurumumuz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, , yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi, verilerin bulunduğu fiziki ortamların (arşiv , muhasebe, hasta dosyaları vb) anahtarlarının yalnızca yetkili kılınan kişide bulunması vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, anti virüs yazılımları, log kayıt takip sistemi, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmakta ve düzenli olarak bilgi işlem desteği alınmaktadır.
 • Kurum içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Kurum, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Kurum tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için gerekli aydınlatmalar yapılmış, kanunen gerekli görülen hallerde açık rızalar alınmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya FTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

5.2 İdari Tedbirler

Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına yönelik Kurum içi eğitimler verilmektedir.
 • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara ve hizmet alımı yapılan tedarikçi vb. özel ve tüzel kişilere gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlar hakkında yasal işlem uygulanır.
 • KVKK Disiplin Politikası hazırlanmıştır.
 • KVKK Kurum İç Yönerge hazırlanmıştır.
 • KVKK Çerez Politikası hazırlanmıştır.
 • KVKK Başvuru Formu hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir, kanunun gerekli gördüğü hallerde ilgili kişilerin rızaları alınmaktadır.
 • Aydınlatma ve Rıza Formları hazırlanmıştır.
 • Muayenehane içi/Fiziki mekan KVK bilgilendirmeleri mevcuttur.
 • Personel Sözleşmeleri KVK’na uyumludur.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Pandemi sürecinin gerektirdiği KVKK önlemleri alınmış olup, hastalarımıza ve personelimize gerekli aydınlatma ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Kurum tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler Tablo-3’te verilen yöntemlerle silinir.

Tablo 3: Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo-4’te verilen yöntemlerle yok edilir.

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

6.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

7.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Kurum tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde    Kurum Yöneticisi tarafından  güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Veri Güvenliği Sorumlusu tarafından yerine getirilir.

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

Sözleşmelerin Hazırlanması ve İfa Faaliyeti Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Hasta kayıt ve tanı ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi Sürecin tamamlanmasından itibaren 20 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kurum tedavi süreçleri dışındaki hizmetlerin (iletişim vb) faaliyetlerinin İcrası

Sözleşmelerin hazırlanması

Sürecin tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Sürecin tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Muhasebe Süreçleri Sürecin tamamlanmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

İşten ayrılan personele ait kıdem tazminatı , ihbar tazminatı ödemeleri, belgeler, bordro bilgileri

Sürecin tamamlanmasından itibaren 10 yıl

İş akdinin sona erme tarihinden itibaren 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Log Kayıt Takip Sistemleri

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi

Kamera Kayıtları

Müşterilere ve Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler (cookies, çerezler)

IYS Kayıtları

Sürecin tamamlanmasından itibaren 2 yıl

2 yıl

Kaydın tamamlanmasını takiben 1 ay

13 Ay

Kayıt tarihinden itibaren 3  yıl süreyle

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Kurumda her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

9.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

9.1 Veri Sahibi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, özel hassasiyet gösterilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Kanun’a uygun bir şekilde, Kurul’ca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Veri Sahibi’nin açık rızası var ise veya
 • Veri Sahibi’nin açık rızası yok ise; Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri alınmaktadır:

Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

 • Gizlilik sözleşmelerinin yapılmaktadır,
 • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,
 • Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanteri iade almaktadır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;
  • * Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır,
  • * Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz erişim engellenmektedir.

10.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Hukuka uygun olarak elde etmiş olunan Özel Nitelikli Kişisel Verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

11. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da veri yöneticisi tarafından dosyasında saklanır.

12.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

13.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, aşağıda yazılı bulunan tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları veri yöneticisi tarafından verilecek karar ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile veri yöneticisi tarafından saklanır.28.09.2021


implant.jpg

Diş implantı, ağız içinde eksik dişlerin yerine çene kemiğinin içine yerleştirilen titanium vidalardır. Uzun yıllar boyunca zarar görmüş, çürümüş, kırılmış ve çekilmek zorunda kalmış dişlerin yerine daha sağlam ve güzel dişler konulmasını sağlayan bir tedavi yaklaşımıdır. Diş eksikliğinin yeri ve sayısına göre protez dişlere destek olmakla görevlidirler. İlk muayene gününde implant yapılacak bölgelerin röntgen filmi alınarak kemik hacmi ve niteliği değerlendirilir. Ağız içi muayene ile yumuşak dokuların durumu değerlendirilir. Hastanın sistemik bir engeli yoksa her yaştan hastaya bu tedavi uygulanabilir. İmplantların sayısı ve yerine göre sabit porselen kaplamalar veya Locater bağlantılı (halk arasında çıtçıtlı olarak bilinir) protezler yapılabilmektedir. Sabit porselen kaplamaların yapıldığı vakalar gerçek diş hissiyatını daha çok karşılar. Hareketli olmadıkları için üst düzey konfor sağlarlar. Porselenlerin yüzeyi çok temiz ve estetik olarak hastanın istediği tarzda olduğu için kullanımı çok kolaydır. Temizliği ve bakımı için diş fırçalama ve gargara kullanımı yeterli olacaktır. 6 ayda bir yapılacak düzenli kontroller ile kemiğin içinde kalan parçanın da değerlendirilmesi ve temizliğinin yapılması gereklidir. Sabit protezlerin dışında Locater- hassas tutuculu bağlantılı yani “Çıtçıtlı” olarak bilinen protez çeşidi vardır. Bu protez çeşidi “damak protez” olarak bilinen eski tip hareketli protezlere alternatif olarak geliştirilmiştir. İmplant sayesinde eski damak protezlerden kat kat iyi bir tutuculuk gösterir, kolay hareket etmez ve konforu arttırır. Locater bağlantılı yani “çıtçıtlı” protezlerde protez günlük kullanım sonrası ağızdan çıkartılarak temizlenmesi gereklidir.


genel.jpg

Estetik dolgular , kişinin diş renginde kompozit dolguların kullanılmasıyla yapılan restorasyonlardır. Kayıp diş dokusunun orijinal renk, şekil, yüzey özelliği ve dokusuna sadık kalarak yapılan restorasyonlar estetik dolgu olarak bilinen özel renk ve parlaklıktaki dolgu materyalleri kullanılır. Arka diş dolgularında farklı olarak bu dolgular “nano boyutlu” partiküller içerirler. Bu özellik dolguların daha estetik ve diş parlaklığında olmalarını sağlarken dayanıklılıklarını da artırır. Yüzeyleri pürüssüze yakın bir şekilde parlatılabilir. Bu özellikleri ile diğer dolgulardan ayrılırlar. Özel bonding ajanları ile dişin mine dokusuna ayrılmayacak şekilde bağlanırlar. Farklı tonlardaki renk seçenekleri ile yanındaki dişin renk özelliklerinin taklit edilmesini sağlarlar. Yüzeylerinde yapılan küzük kazıma ve şekillendirmeler ile yandaki dişin şeklini de taklit etmek mümkündür. Böylece hem renk hem de şekil olarak uyum yakalanır ve “Estetik” elde edilmiş olur. Eğer diş yüzeyinde çok büyük defektler, kırıklar, çatlaklar vb varsa dişin dış yüzeyinin tamamına tırmak inceliğinde “Kompozit Lamina” yapılabilir. Yine estetik dolgular kullanılarak kompozit laminaları yapmak mümkündür. Dişin tüm dış yüzeyini kaplayan bu laminalar ile dişin rengi ve şekli değiştirilebilmektedir.


10-1200x675.jpg

Ortodonti nedir?

Ortodonti; diş ve çene düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilginenen, dişlerin çene kemikleri içerisinde düzgün yerleştirilmesini amaçlayan diş hekimliği branşıdır. Diş hekimliğinin tüm diğer branşlarıyla birlikte çalışır. ‘’Düz bir diş’’anlamına gelmesine rağmen ortodonti, sadece dişleri değil, aynı zamanda çenelerin, alt ve orta yüz düzensizliklerini tedavi etmektedir.

Ortodontist (Ortodonti uzmanı) ise bu konuda uzmanlaşmış kişiye verilen ünvandır. Ortodonti uzmanı olabilmek için 5 yıllık diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra ayrıca en az 4 yıl daha tam zamanlı uzmanlık eğitimi alınması gerekir. Ortodonti tedavisi iyi bir planlanma gerektiren bilgi ve tecrübeye dayanan ve sadece ORTODONTİ UZMANI tarafından yapılması gereken bir tedavidir. Ortodontist veya ortodonti uzmanı ideal bir yüz estetiği ve çiğneme sisteminin sağlığını planlarken, kendi dişlerinizle size doğal ve güzel bir gülüş yaratır.

Ortodontik problemler neden oluşur?

Dişlerin kapanış problemlerine genel olarak maloklüzyon denir. Maloklüzyonlar, genetik ve/veya sonradan kazanılmış olabilir. Genetik problemlere örnek olarak, diş ve çene boyut uyuşmazlıkları, konjenital (doğuştan) eksik veya fazla dişler, çene ve yüz uyumsuzluklarını verebiliriz. Kazanılmış problemlere ise parmak emmeye bağlı problemler, tonsil, adenoid ve burundaki deviasyona bağlı hava yolu daralmaları, dişlerin erken kaybını örnek verebiliriz. Tüm bu problemler sadece dişlerin dizilimini bozmakla kalmayıp yüz gelişimi ve görünüşü de etkilemektedir.

Parmak emme gibi kötü alışkanlıklar diş dizilimini etkiler mi?

Parmak emme, yanlış yutkunma, tırnak ısırma, dil itme, ağız solunumu gibi kötü alışkanlıklar (mal fonksiyonlar) ileride kötü sonuçlara neden olmaktadır. Böyle bir durumda erken teşhis ve tedaviye gerek duyulmaktadır. Daha kısa ve az emek isteuen bir tedaviyle  dişler ve çene ilişkileri düzeltilebilir. Aksi halde ilerleyen yaşlarda daha uzun sürede daha uzun emek harcamak gerekecektir.

Çocuğumu kaç yaşında ortodontik muayeneye getirmeliyim?

Amerikan ortodonti birliği ilk ortodonti muayenesini 6-7 yaşında önermektedir. Ortodontik problemlerin erken teşhisi ileri dönemde zorunlu olabilecek kompleks ortodontik tedavi ihtiyacını bitirmekte ya da azaltmaktdır.

Erişkinler de ortodontik tedaviye başvurabilir mi?

Ortodonti tedavisinde herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Yaşınız ilerlemiş olsa dahi dişleriniz  ve çevre dokuları sağlıklıysa ortodontik tedavi uygulanabilmektedir

Ortodontik problemler ne gibi sorunlara yol Açar?

Ortodontik problemler; çiğneme, konuşma ve artikülasyon eylemlerinin kalitesini düşürür. Eğer ortodontik, problemler yaşanmaya başladığı andan itibaren tedavi edilirse tedavi süreci daha kısa olacaktır ve tedavi sonuçları da daha başarılı olacaktır. Eğer diş teli tedavisi erken yaşta yapılmayıp aksatılırsa ileri yaşlarda daha zor,uzun ve ağrılı olabilmektedir.

Ortodontik tedavinin yararları nelerdir?

İyi bir estetik görünüşün yanısıra ortodontik açıdan düzgün bir diş dizilimine sahip olmanın birçok faydası bulunmaktadır. Çapraşık dişlerin temizlenmesi çok zor olacağından çürük ve erken diş kaybı riski taşımaktadır. Diş dizilimindeki düzensizlikler dişlerde anormal aşınmalara, temporomandibular eklemin zarar görmesine, dişetleri ve diş çevresindeki kemik üzerinde strese neden olmaktadır. Ayrıca tedavi edilmeyen ortodontik problemler çene eklemini etkilediği için baş, boyun ve yüz ağrılarına da neden olmaktadır.

Ortodontik tedavi ihtiyaç mıdır, lüks müdür?

Ortodontik tedaviye ihtiyaç hem estetiği hem de fonksiyonu düzeltme amaçlıdır. Çiğneme fonksiyonlarında problemleri olan astanın daha iyi bir çiğneme yapabilmesi ve düzgün bir sindirim için dişlerin optimum şekilde dizilip, düzgün bir kapanışa getirilmesi ihtiyaçtır. Estetik kaygıya sahip olan hastalarda ise ortodontik tedavi ilk bakışta bir lüks gibi görünse de çağımızın getirdiği estetik anlayışı ve estetiğin önemi de ortodontik tedaviyi lüksten çıkarıp ihtiyaç durumuna getirmiştir.

Ortodontideki faz 1 ve faz 2 tedavi nedir?

Faz 1 tedavi hastanın birçok süt dişinin bulunduğu sadece daimi ön keserlerinin sürmüş olduğu karışık dişlenme döneminde yapılan tedavidir. Ortodontistle ilk tanışmanın 6-7 yaş civarında olması uygundur. Faz 1 tedavinin amacı orta ve ciddi düzeydeki ortodontik problemlerin önlenmesi veya azaltılmasıdır. Bu problemlerden bazıları iskeletsel uyumsuzluklar, ön ve arka ters kapanış (crossbite) ve aşırı yer darlığıdır. Faz 1 tedavi sayesinde ileri dönem cerrahi müdahale gereksinimi veya diş çekim ihtiyacı azalabilmektedir.

Faz 1 tedaviye ihtiyaç nedenleri şunlardır

 • Dişlerin ve çenelerin ters kapanışları,
 • Erken kaybedilmiş süt dişleri
 • Yanlış yutkunma şekli (Yutkunma esnasında dilin dişler arasında öne ya da yana hareket etmesi),
 • Üst çenenin alt çeneye, alt çenenin üst çeneye göre dar olması
 • Üst çenenin alt çeneye, alt çenenin üst çeneye göre ilerde ya da geride olması
 • Dişlerin çenelerdeki yer darlığına bağlı sürememesi, gömülü kalması,
 • Konjenital fazla ya da eksik dişler
 • Üst dişlerin fırlak olmasına bağlı travmaya ve kırılmalara açık olması,

Faz 1 tedaviler tedaviler genellikle 6 ay-1,5 yıl arasında sürmektedir.

Tedavinin iki aşamada gerçekleştirilmesi bazı problemlerin daha etkin bir şekilde çözülmesini sağlarken, sabit tedaviyle geçirilen toplam tedavi süresini azaltmakta ortodontik problemlere bağlı dişlerde meydana gelebilecek çürük ve diş eti hastalığı gibi durumların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Faz 2 tedavi ise daimi 2. büyük azılar dahil tüm daimi dişlerin sürdüğü an yani 12-13 yaş ve sonrasında yapılan tedavilerdir. Faz 2 tedavinin amacı ideal diş kapanışının sağlanmasıdır.

Ortodontistle ilk randevu

Ortodontik tedavinin planlaması iyi bir inceleme gerektirir. İlk ziyaretinizde hastanın tıbbi ve dişsel geçmişi öğrenilir ve bir ön klinik muayene yapılır. Hastanın yüz görünümü, ağız içi dokular ve dişler incelenir. Tedavi hakkında bir ön fikir oluşturulur ve size anlatılır. Daha sonra ikinci bir kayıt randevusu verilir. Bu ikinci randevuda, hasta için en uygun ortodontik tedavi şeklinin belirlenmesi için gerekli teşhis kayıtları alınır. Teşhis kayıtları esas olarak; hasta yüzünün ve dişlerinin fotoğraflarını, dişlerin ölçülerini ve çalışma modellerini içerir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışılır ve her hasta için uygun tedavi planı belirlenir.

Ortodontik tedavide randevular

Braketlerinizin ya da apareylerinizin takıldığı randevular genellikle yaklaşık 1 saat sürer. Daha sonra gerekli ayarlama ve kontroller için ordotontistinizi bizi 4 – 6 haftada bir ortalama yarım saat süren randevular ile ziyaret edersiniz. Tedavinin başarısı için randevulara uymak önemlidir. 

Ortodontik tedavi ağrılı bir süreç midir?

Diş tellerine alışma süreci biraz zaman alabilir. Genel anlamda braketlerin ya da apareylerin takıldığı ilk gün dişlerinizde ağrı kesici kullanımıyla geçen birkaç gün hassasiyet olması normaldir ancak tedavinin 2.-3. ayından itibaren bir ağrı hissetmezsiniz. Ortodontik tedaviler günden güne gelişmektedir. Günümüzde braket ve aparey tasarımları hastalar açısından daha kullanışlı ve rahat hale getirilmiştir.

Ortodontik Tedavi Nasıl Yapılır?

Ortodontik tedavi diş telleri (braket) ve/ve ya apareyler (damaklıklar) ile yapılır.

Ortodontik tedavi için daimi diş çekilmesi nedir? Hangi amaçla yapılır?

Ortodontik tedavide daimi dişler hem çapraşıklığı çözmek hem de fırlak dişleri geriye ideal konumlarına getirmek için yapılmaktadır.  Bu iki sorunu ortadan kaldırmak için diş çekimli tedavinin tek belirleyici faktörü çapraşıklık ya da dişlerin fırlaklığı değil aynı zamanda yüz profili, dudakların konumu, dişlerin kemikteki konumu da belirleyici faktörlerdendir.

Ortodontik tedavide sistem nasıl çalışır?

Ortodontik tedavide sistemler çıkarılabilir tarzda (hareketli) veya dişlere yapıştırılmış (sabit) şeklinde olabilir. Dikkatlice planlanmış bir yönde, sabit ve hafif bir kuvvet uygulanarak, braketlerin yada apareylerin yavaşça dişleri doğru pozisyonlarına getirmesi sağlanır.

Ortodontik tedavi ne kadar sürer?

Tedavi süresi 6 aydan 5 yıla ( aktif tedavinin olmadığı takip dönemlerine sahip) kadar değişebilmektedir. Bu süre, problemin şiddetine, hastanın ağzının ve yüzünün gelişimine ve uygulanacak tedavi safhalarına bağlıdır. Hastalar farklı oranlarda ve farklı şekilde büyüme gelişim gösterirler ve bu sebeple ortodontik tedaviye de cevapları farklı olmaktadır. Böylece, vakanın tedavisinin tamamlanma zamanı, başlangıçta hesaplanan veya tahmin edilen zamandan farklılık gösterebilir. Hastanın doktorunun söylediği gibi ve gayretli bir şekilde tüm yardımcı elemanları ve gerekli tüm apareylerini kullanması, tedavinin verimli olmasında önemli bir faktördür.

Diş Teli Uygulaması Nasıl Yapılır?

Braket ortodontistiniz tarafından dişlerin dizilimini düzeltmek için diş yüzeyine uygulanan ortodontik aletlerdir. Dişin ön yüzeyinden (labial)  ya da arka yüzeyinden (lingual) uygulanır Braketlerin birçok çeşidi mevcuttur. 1. Konvansiyonel metal braketler 2- Konvansiyonel seramik ya da cam braketler. 3- Kapaklı metal braketler 4- Kapaklı seramik ya da cam braketler

Lingual braket (Lingual ortodonti) nedir?

Kişiye özel olarak ya da standart dizayn edilen, dişlerin arka yüzeyine yapıştırılan braketlerdir. Bu sayede ortodontik tedavi gördüğünüz anlaşılmamaktadır.

Şeffaf plak (clear aligner)  tedavisi nedir?

Kişiye özel olarak 3 boyutlu bilgisayar teknolojisiyle üretilen bir dizi şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavi yöntemidir. Şeffaf plaklar sayesinde metal braketlerde görülen ağız içi yaralanmaları ve rahatsızlıkları görülme riski ortadan kalkmaktadır. İstenildiği zaman çıkartılabilmesi sayesinde yemek yemede, içmede ve dişlerimn fırçalanmasında herhangi bir kısıtlamanız ve zorluğunuz bulunmamaktadır. Problemin ciddiyetine göre kullanılacak şeffaf plak sayısı değişmektedir. Genel anlamda her şeffaf plağınızı ortalama 10-14 günde bir değiştirmeniz gerekmektedir.

Diş Telleri İle Ağız Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Ortodontik tedavi amaçlı diş telleri uygulanan, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin diş bakımına daha çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü sabit braketler ve teller nedeniyle dişleri ve diş etlerini fırçalamak biraz daha zor olabilir. Bunun için, diş tellerinin de arasını temizleyecek olan diş fırçaları seti doktorunuz tarafından önerilecektir. Bu özel fırçalar ile dişler düzenli olarak fırçalanmalı, teller temizlenmeli ve ağız gargarası mutlaka kullanılmalıdır.

Ortodontik tedaviden sonra tekrar dişler bozulur mu?

Dişler kemiğe yapışık değildirler. Aralarında liflerin olduğu bir milimetrelik bir süspansiyon sistemi vardır. Dişler hareket ettikçe bu lifler gerilecek ve teller çıktığında gerilen lifler dişleri tekrar eski yerine zorlayacaklardır. Bu nedenle teller çıkartıldıktan sonra liflerin yeni yerine alışması için bir süre dişlerin yeni yerlerine pekiştirilmesi gerekecektir. Aynı zamanda ortodontik tedavi bittiğinde dişlerin etrafındaki kemik yapının mineralizasyonunu tamamlayıp sertleşmesi için bir süre  gerekmektedir. Her iki nedenden dolayı aktif ortodontik tedaviden sonra pekiştirme tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde dişler tekrar bozulabilir.

Pekiştirme (Retansiyon) Dönemi Nedir?

Ortodontik tedaviyle elde edilen son durumun, tedaviden önceki durumuna dönmemesi için alınan önlemlere ‘pekiştirme’ bunun için geçen süreye “pekiştirme dönemi” denir. Pekiştirme tedavisinin süresini ortodontist belirler ve hasta buna kesinlikle uymalıdır. Pasif bir dönemdir.

Teller çıkartıldıktan sonra dişlerde leke kalır mı?

Ortodontik tedavi uzun bir süreçtir. Bu süre boyunca eğer dişler dikkatli ve düzenli fırçalanmazsa dişe yapıştırılan braketler etrafında biriken plaklar orada çürük oluşumunu başlatacak ve tedavi sonrası teller çıktığında kalıcı renklenmelere sebep olacaktır. Dişler tedavi boyunca düzenli fırçalanırsa kesinlikle diş üzerinde hiçbir leke oluşmaz.

Ortodontik tedavi bitiminde retainer kullanmam gerekli mi?

Genel anlamda evet. Eğer retainer kullanmazsanız dişleriniz eski pozisyonlarına dönebilir ve ortodontik tedavi ihtiyacınız yeniden ortaya çıkabilmektedir. Retainerler ortodontistiniz tarafından takıp çıkarılabilir ve/veya diş yüzeyine sabit şekilde uygulanmaktadır. Özellikle sabit retainerların çıkartılması ile ilgili bir zamanlama yoktur. Hasta talebi olmadığı sürece dişlerin üzerinden kalması önerilmektedir.

Ortodontik Tedavi Fiyatları Nelerdir?

Ortodontik tedavi, tamamiyle hastanın problemine özel şekillenen bir tedavi şeklidir.   Bu tedavide fiyatlar;

 • Ortodontik ve / ve ya ortopedik problemin derecesine
 • Kullanılacak olan diş teli malzemelerine
 • Tedavinin süresine
 • Hasta talebine göre değişmektedir.

Bu nedenle ortodontik tedavi fiyatları için mutlaka doktora başvurmak ve muayene olmak gerekmektedir. Genel anlamda porselen braketlerle yapılan tedaviler ve şeffaf plak tedavileri metal braket tedavilerine göre daha pahalıdır.

Tek çene ortodontik tedavi nedir?

Tek çene ortodontik tedavi; çok kısıtlı endikasyonlarda uygulanılan, karşı çenede nerdeyse hiçbir problemin olmadığı, tedavi ettiğimiz çenede de minimal  (3-6 aylık) bir problemin olduğu, estetik amaçlı yapılan tedavidir. Tedavi edilecek çenenin tedavi süresi 1 seneye yakınsa tek çene ortodontik tedaviyi yapmaktan kaçınırız.  Çünkü yapılacak tedavi bütün diş ilişkilerini, kapanışı değiştireceği için diğer çeneyi de tedaviye dahil etmek gerekmektedir.

Braket ve teller ağızda yara oluşumuna sebep olur mu?

Ortodontik tedavinin 15- 20 günlük süresi alışma dönemidir. Bu dönemde ağız dokuları da braket ve tellere alışacaktır. Bu alışma döneminde bazı hastalarda yanak içi yaralar oluşabilmekte ve bu hastalar zorlu bir süreç yaşayabilmektedir. Ancak bu hasta grubu genele göre az bir yüzdeye sahiptir. Bunun önüne geçmek için ağız mumları ve tuzlu su gargaraları kullanılabilmektedir.

Ortodontik tedavi sırasında yeme, içme ilgili kısıtlamalar nelerdir?

Dişlere yapıştırılmış olan braketlerin çıkmasına sebep olacak besinlerden (fındık, fıstık gibi kuru yemişler, erik, kiraz gibi çekirdekli besinler), lokum, sakız gibi yapışkan besinlerden tedavi süresince uzak durulmalı ve dikkatli olunmalıdır. Asitli içeceklerin (kola, fanta, sprite, gazo) ortodontik tedavi sırasında içilmesi doğru değildir. Çok mecbur kalındığında pipet kullanılarak içilebilir ancak en kısa sürede dişler fırçalanmalıdır.

Temporomandibular eklem (Çene Eklemi) Nedir?

Çene eklemi, alt çenenin kondil adı verilen top şekline benzeyen çıkıntısı ile kafa kaidemizdeki temporal kemikteki oyuk arasında oluşan eklemdir. Kulak deliğimizin hemen önünde yer alır. Bu eklem alt çenemizin birçok yönde hareket etmesini sağlar. Eklem bölgesinde kemikler haricinde ligamentler, kaslar, ve disk adı verilen yapı vardır.

Temporomandibular eklem (Çene Eklemi) bozuklukları

Alt çeneyi açarken / kaparken kısıtlanma, ağrı ve ses gelmesi, baş ve boyun bölgesinde ağrıların oluşması çene eklemi ile ilgili bozukluklardır. Bu bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olabilecek birçok faktör vardır. Bu faktörler;

 • Dişlere ve Çenelere ait Yapısal Bozukluklar (diş çapraşıklığı, açık kapanış, derin veya örtülü kapanış, alt çenenin aşırı önde veya geride olması) dır.
 • Travmalar (araba kazası veya çeneye alınan büyük darbe, diş sıkma, diş gıcırdatma, uzun süre sakız çiğneme)
 • İltihabi Hastalıklar (romatizmal hastalıklar, çene eklemine ait iltihabi hastalıklar gibi),

Eklem splinti  nedir?

Eklem splinti alt ya da üst çeneye uygulanan, dişlerin arasında duran, şeffaf, takılıp çıkartılabilen, sert materyalden yapılan bir apareydir. Yanlış kapanmaya alışan alt çenenin doğru şekilde kapanmayı öğrenmesini, kasların rahatlamasını ve çene ekleminin sağlıklı yerde konumlanmasını sağlar. Hastadaki probleme bağlı sadece gece yatarken ya da yemekler dahil 24 saat kullanılması gerekebilir.

Eklem splint hangi bozukluklarda kullanılır ?

Dişler ağız fonksiyonlarının devamı için her zaman sıkı bir şekilde temas eder. İdealde istediğimiz; çene ekleminin sağlıklı bir şekilde kapandığı pozisyon ile dişlerin tamamının kapandığı pozisyonun aynı yerde bulunmasıdır. Ancak bazen dişleri kapanırken çene ekleminin normal yerinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu durum; dişlerde aşınma, çene ekleminde ses ya da ağrı, çeneyi açan/kapatan çiğneme kaslarında büyüme ve ağrı, baş ve boyun ağrısı, diş sıkma ve gıcırdatma, alt çene hareketlerinde kısıtlanma gibi karşımıza çıkabilir.

Ortodonti tedavisi gibi tüm dişleri ilgilendiren bir tedavi gerçekleştirilecek ise ve yukardaki gibi semptomlar varsa hastanın durumunun doğru teşhisi için teller takılmadan gerekli görülürse önce splint tedavisi uygulanmalı, alt çenenin sağlıklı,ağrısız durumu tespit edilmelidir.

Eklem splinti hangi amaçla kullanılır?

Splint, dişlerin birbirine olan sıkı temaslarını ortadan kaldırarak alt çenenin rahat ve serbest bir şekilde hareket etmesini sağlar. Doğru fonksiyon gören alt çene ve ona bağlı kaslar, çene ekleminin doğru yerine alınmasını, kaslara ve ekleme ait rahatsızlık ve ağrıların ortadan kalkmasını, alışılmış kapanış ile eklem doğru pozisyona yerleştiğinde meydana gelen diş kapanışı arasında farkın ortaya çıkmasını ve devamında ortodonti tedavisine başlanacaksa doğru teşhis koyulmasını ve tedavi planının doğru yapılmasını sağlar.

Ortognatik cerrahi nedir?

Ortodonti tedavisi sırasında amacımız dişlerin ve çenelerin olabilecek en iyi konuma gelmelerini sağlamaktır.

İdealde üst çene alt çeneyi belirli oranlarda hem önden hem de arkadan örter. Alt çene, üst çenenin hemen gerisinde yer alır. Çenelerdeki uyumsuzluk fazlaysa sadece dişleri düzelterek istenen sonuçlar elde edilemeyebilir. Bu durumda ortodonti tedavisiyle beraber uygulanan çene ameliyatları (ortognatik cerrahi) düzgün alt ve üst çene kapanış ilişkisini elde etmemizi sağlar.

Ortodontik problemler dişlere ve çenelere bağlı olabilir. Büyüme ve gelişimine bağlı çene uyumsuzlukları genellikle;

 • Sınıf 2, alt çenenin normalden geride,
 • Sınıf 3, alt çenenin normalden önde ya da üst çenenin geride,
 • Laterognati (asimetri), alt ya da üst çenenin yüzün sağında ya da solunda yer alması,
 • Ön açık kapanış, çenenin kapandığında sadece en arka dişlerin temas edip ön dişlerin etmemesi

şeklinde sınıflandırılabilir.

Ortognatik cerrahi; büyüme gelişim tamamlandıktan sonra genel anestezi altında ağız içerisinden uygulanan, ameliyatın ağız ve diş çene cerrahı ya da plastik cerrah tarafından yapıldığı, planlamasının ortodontist tarafından yapıldığı bir işlemdir.

Ortognatik , tek ya da her iki çeneye ve aynı zamanda çene ucu, elmacık kemikleri ve buruna da uygulanabilir.

Ameliyattan birkaç gün sonra iyileşme döneminde çeneler bağlanır. Bu dönem yaklaşık 1 hafta-10 gün sürer. Bu sürede sıvı gıdalarla beslenilir. Daha sonra çeneleri bir arada tutan lastiklerin nasıl takılıp çıkartılacağı öğretilir. Birkaç hafta daha yemekler haricinde lastikler kullanılır. Bu dönemde yüzde hızla iyileşecek şişlikler oluşmaktadır. Ortodontik tedavi, ortognatik cerrahi işleminden sonra genellikle 6-9 ay kadar daha sürer ve tamamlanır.


6-1200x675.jpg

Gülüş Tasarımı ve Diş Estetiği

Çağımızda teknolojinin de gelişmesi ile estetik algısı daha farklı bir boyuta ulaştı. Herkes için daha ulaşılabilir hale geldi. Eskiden imkansız görülen estetik operasyonlar artık çok daha kolay. Dijital gülüş tasarımı da bunlardan yalnızca bir tanesi. Temel olarak dijital gülüş tasarımında,  hastalardan alınan çeşitli ölçü, fotoğraf ve video verileri dijital ortamda ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Üç boyutlu dijital ölçü sistemleri ile bilgisayara aktarılan ağız yapısı en ince ayrıntısına kadar planlanmakta ve daha işe başlamadan tedavi planının oluşturulması sağlanmaktadır. Dişlerin ve gülüşün son halinin bilgisayar ortamı ve hasta ağzında görülebildiği bu sistem ile hata payını minimuma indirip kişiye özel estetik düzenlemeler yapılabilmektedir. Bu planlamalar yalnızca dişleri değil aynı zamanda diş etlerini de kapsamaktadır. Geniş gülümsemesi olan kişilerde gereğinden fazla görünen diş etleri estetiği bozmaktadır. Yapılan gülüş tasarımında diş etleri için de “Pembe Estetik”  yapılabilmektedir. Dudakların olması gerekenden çok yukarıda olduğu kişilerde diş eti sınırı yeniden düzenlenerek gülümsemenin mükemmel olması sağlanmaktadır.

Zirkonyum

Zirkonyum beyaz renkli ve çok sert bir materyaldir. Eski porselenlerin altındaki metal gibi koyu renkli değildir. Diş renginde olması estetik üstünlük sağlarken sağlamlığı diğer tüm materyallerin üstündedir. Dijita lolarak bloklardan kazınarak üretilir. Gülüş tasarımında sık kullanılan bir materyaldir. “Hollywood Gülüşü” olarak bilinen dişlerdir.

E-Max

 Emax kronlar tam seramik bloklardır. İçerisinde Lityumdislikat içerirler. Normal kullandığımız camlarında yapısında bulunan lityum ışığı istenildiği düzeyde geçirir. Bu kavram “translusenslik” olarak bilinir. Eski metal destekli porselenlerden kat kat gerçekçidir.Gerçek dişlerde olduğu gibi ışığı bir miktar geçirir. En doğal görünümlü kaplama şeklidir. 

Porselen Lamina (Yaprak Porselen)

 Yaprak porselen laminalar çok ince porselen ya da kompozit materyallerin dişlerin dış yüzeyine uygulanması ile yapılır. Dişlerin arka yüzeyine temas etmeden bu restorasyonlar yerleştirilir. Yapı olarak çok incedirler. Kırılabilir oldukları için doğru vaka seçimi önemlidir. Öte yandan dişe en az müdahale edilen tedavidir. 


8-1200x675.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Designed By Strategy Cube

TurkishEnglishGerman
Call Now Button0544 436 30 77